Teny nampidirina farany

Midongaingy
[hery]
:(dongaingy) p.t.: Fohy tenda, fohy vozona, Ahitsio
Midonendrina
[hery]
:(donendrina) mt, s, na P.t.: Miseho ho donto saina nefa donga vatana. Ahitsio
Midonanaka
[hery]
:(donanaka) mt. s,: Mitanaka foana tsy miasa: Axa midonanaka foana eo ia. nao, ry Koto, fa ndeha mia_ sa tan?, Ahitsio
Midonaka
[hery]
:(donaka) mt, s.; Mivoaka setroka: Midonaka iza. ny afo bran y. Ahitsio
Midona
[hery]
:(dona) mt, s,: Mipaika mafy amin'ny zavatra iray: Nidona tamin'ny vato ny lakana ka saika nivadika, ? M,h,: Mipoka, migona, ? Miafara, tonga hatramy,,,, mivoaka: Midona any Anka. difotsy it9 laiankely tty, ? Mirohondrohona: Midona ny orana any Ankaratra. - F,.p,: Midona ny orana: teny enti-milaza ny voalohan-kotroka any lavitra,izay fambara ny f atongavan'ny fahavaratra. 1 Midona: teny enti-milaza fa mipaika ny mpilalao iray amin'nY lalao daomy, izany hoe tsy mana-na masom-bato mitovy amin' izay miseho, ka mampande. ha an'ilay ao aorianany, Ahitsio
Midoladola
[hery]
:(dola) mt, s, (midoladold): Miraidraika, mi. rona miankavia mlankavanana, ? M .h.: Mitihintihina, mitikintlldna, midihindihina, Ahitsio
Midokadoka
[hery]
:(dokadoka) p.t.: Mirobona maitso sy milenodenoka fatratra: Midokadoka ery izany anana amoron' ny dobo eto Izany, Ahitsio
Midoka
[hery]
:(doka) mt, s, (midoha. fa): Manome doka na dera fantatra izao fa tsy marina, * Ohab,: Midoka tena toy ny papelika: fatratra raha hilaza tsara momba ny tenany, Ahitsio
Midohoka
[hery]
:(dohoka) mt, s,: Mamoaka feo mangoboka sy mitrena, Ahitsio
Midohaka
[hery]
:(dohaka) mt, p, (midohafa); Mirehareha: Mido. haka ery i sakaiza iny fa na-nome vola be hamitana ny Sekoly, hono, Ahitsio
Midohadoha
[hery]
:(dohadoha) mt, s, na p.t.: Mirehaka, dedadeda. ka, Ahitsio
Midogaga
[hery]
:(dogaga) mt, s, (mi. dogagd): Miandry, mitomoe. poana miandry: Axa midogaga eo re ianao, fa ndeha mba miasa kely e! ? p.t.: Talanjona. Ahitsio
Midofitra
[hery]
:(dofitra) mt, s,: Midona, mipoka: Natsatoko ta. min'ny tany ny angady ka nido fttra fotsiny, Ahitsio
Midofaka
[hery]
:(dofaka) rat, s.: Mivoaka hafanana sy fofona: Midofaka ery izany afon'ampombo izany, Ahitsio
Midodododo
[hery]
:(dodododo) mt, s, (midodododoa): Mandeha haingana, mihazakazaka: La_ sa nidodododo nankany antsena Izy fa nanam.bahiny tampoka, ? Mirohotra haingana: Nidodododo ny uahoa. ka mba hamonjy ny haintra_ no. ? Tonga maika dia mai-ka: Nidodododo izahay, tompoko, hanala alahelo a_ nareo amin'izao fahoriana I. zao, Ahitsio
Midodadoda
[hery]
:(dodadoda) mt. P.: Mandanllany foana, mirobaroba, Ahitsio
Midodadoda
[hery]
:(dodadoda) mt, s,: Mirehitra misy lelafo be, midedadeda. Ahitsio
Midoboka
[hery]
:(doboka) mt, s,: Midafoka mafy ka mirohana sy migoboka: Andeha isika fa midoboka ny amponga, / Nisy nanipy vato tao amin' ny farihy ka nidoboka ny ra. no, ? Mipaika: Nidoboka (na nidobodoboka) ny foko teo am.piandrasana ilay uaovao, ? M.h,: Mitepotepo,mitotototo, mltotovarY. ? Misamonomonona: Midoboka ny ro. fina misy rano, Ahitsio
Midoboka
[hery]
:(doboka) mt, s,: Mitoetra, mipetraka, mi,jano. na elaela amin'ny toerana iray: Nidoboka tany an.tsena tany ry zareo, Ahitsio
Midobibika
[hery]
:(dobibika) mt, s.: Miangona, mivangongo, mijanona mipetra-potsiny: Mido. bibika ao an.tokotany ao ny kitay, Ahitsio